Izlozba-video-radova-Fragmenti-vremena-i-stvarnosti-Valeri-Volf-Gang-2601-2016-Ivana-Bozovic-006_1701